MO ČSSD Velká Bíteš
 logo  ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
Místní organizace Velká Bíteš

TOPlist
facebook
logo MO ČSSD
Miroslav Báňa Prosincové zastupitelské postřehy
autor: Mgr. Miroslav Báňa
datum: 21.12.2012
V prosinci proběhlo poslední zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš. K některým podkladním materiálům je zapotřebí se vrátit, protože při jednání každý zastupitel rozhoduje dle vlastního vědomí a svědomí.
Nyní konkrétně k bodu „Smlouva o bezúplatném převodu majetku Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace“:
Návrh usnesení byl následující:
ZM rozhoduje bezúplatně převést dlouhodobý majetek v hodnotě 489.335,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo nám. 86, příspěvková organizace a uzavřít s ní Smlouvu o bezúplatném převodu majetku.
Co to konkrétně znamená?
Město Velká Bíteš, jako zřizovatel, zakoupilo vybavení do školky ve výši cca 500 tisíc korun a prostřednictvím darovací smlouvy je převádí do majetku Mateřské školy Velká Bíteš. Čtenář si říká, zatím nic nenormálního.
Musíme se ale vrátit do posledního dne měsíce března tohoto roku. Tehdy město Velká Bíteš, a to na základě rozhodnutí rady města, vyhlásilo dle §6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu (předpokládaný finanční objem byl stanoven ve výši 5,5 miliónu korun bez DPH).
Co se skrývá pod §6 Zásady postupu zadavatele:
(1) Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
(2) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.
Kdo si výše uvedené přečetl, tak bez znalosti práva musí určitě konstatovat, že § 6 vlastně neříká nic. Veřejný zadavatel jen standardně osloví pět firem -které si on sám určí- aby tyto předložily své nabídky. Ale tady se už rýsuje první otazník:
Proč byly k soutěži vybrány zrovna tyto?
Jedna je současného radního Navrátila , druhá z Velkého Meziříčí, třetí z Rajhradic, čtvrtá je Pozořic a pátá z Dambořic. Na poslední tři zmiňované firmy museli radní najmout detektivní kancelář, aby na ně vůbec přišli. Vždyť jsou stavební firmy v okolních městech, které jsou známé a hlavně s dlouholetou tradicí na stavebním trhu. Ale ty se asi nehodí.
Ovšem podstatným problémem je to, že od 1. dubna nabývá platnosti novela zákona o zakázkách, která zásadně mění limity minimálních finančních prostředků , když veřejný zadavatel nově musí vyhlásit veřejnou zakázku v transparentnějším režimu, než jaký byl zvolen v případě naší mateřské školy.
Konkrétně je specifikuje §12 Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty, odstavec 2):
Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 3 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
Znamená to, že město Velká Bíteš by muselo vyhlásit podlimitní veřejnou zakázku, protože rozsah stavebních prací překročil limit 3 miliónů korun. Prý se spěchalo, aby od 1. září byla školka otevřena. Termín pro podání nabídky byl stanoven do 26. 04. 2012 do 10.00 hodin. A zde máme další otazník:
Proč poté došlo k prodloužení termínu pro podání nabídky, a to do 10. 05. 2012 do 12.00 hodin (čerpáno opět ze zdroje města vbites.cz)?
V tomto okamžiku se argument časové tísně stává nepoužitelným a město se jednoznačně dostává do režimu novely zákona o veřejných zakázkách od 1. dubna! Nakonec nebyl dodržen ani termín realizace do 30. 08. 2012.
Postup města neomlouvá ani konstatování, že po celou dobu byla zakázka zveřejněna na webu města.
Jen pro srovnání:
Jen na Vysočině máme cca 700 obcí! A jak dlouho by musel zaměstnanec stavební firmy procházet weby měst a obcí v republice, když jich je na šest tisíc!
Na to právě myslí novela zákona o veřejných zakázkách, která dle § 26 Zahájení zadávacího řízení definuje povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení způsobem uvedeným v § 146 a § 147. Tyto dva paragrafy definují uveřejňování informací o veřejných zakázkách a jeho způsob. Pak oznámení o zahájení zadávacího řízení se řeší právě přes profil zadavatele, jehož odkaz je zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek. Město Velká Bíteš by tedy řešilo veřejnou zakázku mateřské školy dle § 27 Otevřené řízení. V oznámení otevřeného řízení oznamuje zadavatel (město Velká Bíteš) neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení prostřednictvím profilu zadavatele a nikoliv webu města. Marně jsem hledal, přes profil zadavatele, zveřejněné veškeré povinné informace o veřejných zakázkách včetně naskenovaných smluv s hodnotou vyšší jak 500 tisíc korun bez DPH a jejich následných dodatků dle § 147a. Další hrubé porušení zákona!
Nyní k samotnému otevírání obálek s nabídkami pro několik známých firem. Z pěti oslovených stavebních firem podaly nabídku stavební firmy z Velkého Meziříčí, dále stavební firma z Rajhradic a hlavně stavební firma radního Navrátila . A nejnižší nabídku předložila firma radního Navrátila ve výši přes 5,2 miliónu korun bez DPH. Rada města projednala a schválila stavební zakázku radnímu Navrátilovi . Pak se stavělo a fakturovalo.
A nyní zpátky k prosincovému zastupitelstvu.
Z přehledu plnění rozpočtu k 31. 10. 2012 bylo na Mateřskou školu v Lánicích vyčerpáno 7 334 979,62 Kč , ve kterých jsou právě i náklady na vybavení mateřské školy. Přitom dlouhodobý hmotný majetek, jehož výčet je uveden ve smlouvě o bezúplatném převodu majetku, je přesně vyčíslen počtem skříní, věšáků, lehátek atd. Znamená to, že veřejný zadavatel, tj. město Velká Bíteš, vědělo, že musí vedle stavební části řešit i vybavení nové školy, které souvisí s uvedením do provozu. Bez vybavení by škola měla jenom holé zdi. Vybavení školy nábytkem a dalším dlouhodobým hmotným majetkem dle zákona o veřejných zakázkách spadá do oblasti dodávek a služeb. A to je přesně moment, kdy město mělo povinnost vyhlásit podlimitní veřejnou zakázku, která se skládá ze dvou částí: na stavební práce a na dodávky vybavení školy.
Jednoznačně o tom mluví zákon o veřejných zakázkách,
§13 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, odstavec 3) Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto zákoně. Tento paragraf platil i v březnu 2012, tj. před novelou.
Co je ovšem vážnější, tak jsou správní delikty podle uvedeného §120 Správní delikty zadavatelů, odstavec 1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že a) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku, odstavec 2) Za správní delikt se uloží pokuta do a) 10 % ceny zakázky nebo do 20 milionů korun.
Souhrnně řečeno, rada města měla postupovat v souladu s tímto zákonem a ne proti němu, navíc ještě oslovila stavební firmu, jejímž jednatelem je její člen, tj. radní Navrátil .
V roce 2012 je to z morálního hlediska naprostá zvrácenost a nehoráznost.
Škoda, že tento předseda občanského sdružení neinformoval naše voliče o tom, jak bude spravedlivě a nestranně rozhodovat o veřejných prostředcích města a jak si bude na jednání rady města přiklepávat veřejné zakázky. Škoda, že v Novinkách do každé schránky přesně neuvedl, jak tyto veřejné zakázky bude vyhrávat. A co na to „investigativní žurnalista“? Jak je možné, že to nevidí a mlčí?
Stačí se totiž podívat na další stavební zakázky. Opět se jednalo o veřejné zakázky, které byly vyhlášeny jako zakázky malého rozsahu. Tak například veřejná zakázka „Oprava panelů střešního pláště kulturního domu“ . Zase byly osloveny stejné stavební firmy (jako u mateřské školy, no tentokráte v počtu tří) - z Velkého Meziříčí, z Rajhradic a radního Navrátila . Nabídky předložila stavební firma z Velkého Meziříčí a firma radního Navrátila . No a kdo vyhrál. Kupodivu firma radního Navrátila za zhruba čtvrt miliónu korun bez DPH.
Nebo další veřejná zakázka na stavební práce „Oprava domu Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš“ . Opět byly osloveny stavební firmy z Velkého Meziříčí, z Rajhradic a radního Navrátila . Do počtu pěti byla ještě oslovena stavební firma z Osové Bítýšky a Brna. Nabídku kupodivu podává firma z Velkého Meziříčí, z Rajhradic a radního Navrátila . Tentokráte stavbu realizuje firma z Velkého Meziříčí za cenu cca 990 tisíc korun bez DPH.
Naprosto totožný postup následuje u zakázky „Oprava zadní fasády 1. budovy radnice Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš“ . Osloveny stejné stavební firmy jako u domu Masarykovo náměstí č. 5 a nabídky podaly pouze firmy z Velkého Meziříčí a radního Navrátila . Vyhrála firma z Velkého Meziříčí za cenu cca 430 tisíc korun bez DPH.
Vždyť je to výsměch veřejnosti a všem daňovým poplatníkům.
A kdo umožňuje takto schvalovat veřejné zakázky a uzavírat smlouvy o dílo. Ti, co sedí na radě. Početní složení rady je čtyři lidovci a tři podnikatelé. Znamená to, že většinový hlas mají lidovci, protože nadpoloviční většina je právě čtyři. Znamená to, že lidovci nesou plnou odpovědnost za tento morální marast, který dva roky takto schvalují. Jen připomenu, že to byli právě lidovci, co slibovali, jak budou veřejné zakázky transparentní.
Proto vás vyzývám, Rado města Velká Bíteš, abyste z vlastního popudu předali Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže , třída Kpt. Jaroše 7, Brno, k posouzení kompletní dokumentace všech veřejných zakázek , které se týkají Mateřské školy v Lánicích a dále kompletní dokumentace všech veřejných zakázek, které probíhaly v letech 2011 až 2012 v budově kulturního domu na Vlkovské ulici, to vše v termínu do konce ledna 2013. Pro pořádek to budeme nazývat PROSINCOVOU VÝZVOU…

Nahoru
Starší články za rok 2011
Zpět na úvodní stránku

Líbí se vám tato stránka? Sdílejte její obsah na Facebooku, Twitteru, Google+ nebo ji poštele známému prostřednictvím emailu. Z více než 300 možností usnadňující sdílení si vybere opravdu každý (více po klikuntí na červenou ikonu s křížkem). Děkujeme za Váš zájem! MO ČSSD
2014 © MO ČSSD Velká Bíteš

A N K E T N Í
O T Á Z K A:
Myslíte si, že T. Jelínek - ředitel Informačního centra a Klubu kultury Velká Bíteš a kamarád starosty Vlčka - je dostatečně způsobilý vést tuto městskou organizaci?
Zde
reformy
PRVNÍ ROK koalice lidovců a podnikatelů , více Zde
HLAVNÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
VEDLEJŠÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
Naši zástupci v obou komorách Parlamentu

Dlouhodobá předpověď počasí
FeedWind