MO ČSSD Velká Bíteš
 logo  ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
Místní organizace Velká Bíteš

TOPlist
facebook
logo MO ČSSD
Miroslav Báňa To nemůžete myslet vážně, pane místostarosto!
autor: Mgr. Miroslav Báňa
datum: 4.3.2013
V minulých dnech se uskutečnilo jedno z klíčových zasedání zastupitelstva města ve volebním období 2010 - 2014. Na programu byly body, které určily další směřování našeho města ve střednědobém horizontu. Místostarosta Kučera vydal k tomuto zasedání prohlášení, jenž nešlo nechat bez reakce. Nabízím vám tedy, milí čtenáři, fakta, která se na lidovecko-podnikatelských veřejných informačních portálech nikdy nedočtete, fakta, která by měla být veřejnosti osvětlena, fakta ze správné strany.
Váš výrok: „Bohužel bítešští sociální demokraté často zapomenou svoje slova a nápady proměnit v čin a místo toho, aby přišli na zastupitelstvo, kde se můžeme kvalifikovaně bavit, zůstanou jim jen ty nástěnky.“ Pokud se nepletu, tak jste to byl Vy, kdo po volbách se mnou, jako jediným sociálním demokratem zvoleným do zastupitelstva města, jste si odmítnul sednout ke stolu a kvalifikovaně se bavit . Asi jste pozapomněl, že ostatní členové, kteří kandidovali do zastupitelstva za ČSSD, jsou nezávislí kandidáti a mají svůj vlastní názor.
A nyní k té vaší kvalifikované diskuzi. Aby mohla začít, musí být předloženy odpovídající podklady. To znamená věcné a odborné . No a tady máme první zásadní problém. Zastupitelé se vůbec nedozvěděli, že jste Vy a celá rada spustili veřejnou zakázku na stavební práce, které se týkají rekonstrukce náměstí. A na tomto zastupitelstvu teprve schvalujete úvěr, který by měl zajistit celé financování rekonstrukce náměstí. K tomu Vám mohu sdělit pouze toliko, že se jedná o podraz na zastupitele . A opět porušujete jako rada zákon.
Tentokrát se týká zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a navazující vyhlášky č. 416/2003 Sb., kterou se provádí výše zmíněný zákon o finanční kontrole. Abych to přiblížil našim čtenářům, tak se jedná o následující zákonné postupy: Nejprve si řeknu, co chci, a zajistím si projektovou dokumentaci, příslušná povolení a rozpočet nákladů stavby.
Následuje úkol neboli otázka - z čeho, co chci, zaplatím? Znamená to, že musím zajistit stoprocentní finanční krytí. Buďto vlastními prostředky nebo úvěrem. Pokud danou stavbu řeším úvěrem, tak musím mít podepsanou smlouvu s příslušnou bankou. No a až mám podepsanou smlouvu od banky, tak můžu zahájit veřejnou zakázku. Toto je zákonný postup a ne jak vy (radní) jste si začali řešit veřejnou zakázku, o které zastupitelé nevěděli, a tři týdny před plánovaným zastupitelstvem jste řešili veřejnou zakázku na bankovní ústav . Přitom jste v den zasedání zastupitelstva věděli nabídkové ceny na stavební práce na náměstí (šuškali to vrabci na střeše radnice). To považuji za naprosto neseriózní přístup k zastupitelům. Moje práce, jako opozičního zastupitele, je veřejně na tyto praktiky poukazovat právě na nástěnce nebo na našem webu . Nebo se pletu, že už jsou zveřejněna všechna videa zasedání zastupitelstva na webu města pro jakéhokoliv návštěvníka, či veřejné zakázky nad předvolebně slibovaných 50 000 Kč?
Na prosincovém zasedání jsem uplatnil věcnou připomínku k hospodaření města. Konkrétně jsem upozornil na naši bítešskou restauraci, která udělala za minulý rok provozní ztrátu ve výši 2 miliónů korun, a Vy jste mlčel. Nešlo z Vás ani slovo. Jak tedy připravujete investice města v řádu několika miliónů korun? Jak je schvalujete bez předchozí finanční analýzy a bez průzkumu trhu s cílem zjistit, jestli má vůbec šanci na udržení se nová restaurace za podmínky, že ji budeme financovat z veřejných zdrojů? Říká Vám něco vůbec evropská norma „de minimis“, která zakazuje dlouhodobou veřejnou podporu podnikatelskému subjektu! Vy jste to zjistili až dodatečně, až jsou milióny korun nenávratně ztraceny . To je skutečně dobré hospodaření.
Váš další výrok: „Budou mít tedy sociální demokraté právo rozpočet kritizovat? Asi sotva, protože když měli možnost podobu rozpočtu ovlivnit a navrhovat změny, tak ji zahodili.“ Tak toto je skutečně vrchol drzosti . Osobně mám právo kritizovat rozpočet města, protože kromě toho, že jsem zastupitel, tak jsem občanem města a platím všechny daně a poplatky. A mám právo na svůj názor. Zkuste uhodnout, který základní dokument České republiky mi toto právo zajišťuje?
A nyní k samotnému rozpočtu . Nejsem ochoten se účastnit jednání, které vede město do dluhové pasti neskutečných rozměrů. Sami jste si to navrhli, tak jste si to sami schválili . A proto za tento postup zadlužování města ponesete osobní odpovědnost . Konkrétních jedenáct lidí, nikoliv celé zastupitelstvo. V tomto případě se neschováte za zastupitelstvo. Výrok „Zastupitelstvo to schválilo“ platí, ale v tomto případě to je zcela konkrétní.
Zapojili jste veškeré daňové příjmy do výdajů, přitom jste měli informace z krajského úřadu, odboru ekonomického, že se máte držet při zemi. Novelou zákona č. 243/2012 Sb. o rozpočtovém určení výnosu některých daní (RUD) si mají obce přilepšit. Dle predikce Ministerstva financí půjde o navýšení daňových příjmů obcí o 12 miliard korun. To je pravda. Ale také je pravda, že výše uvedené daňové příjmy obcí použité pro novelu RUD jsou o více jak 30 až 40 miliard korun vyšší, než předpokládané daňové příjmy, které obsahuje návrh státního rozpočtu na 2013! Toto už není legrace, pane místostarosto. V rozpočtu jste nevytvořili odpovídající rezervu, a pokud daňové příjmy nebudou, jak budete financovat smluvní závazky, které uzavíráte jak na běžícím pásu? Dalším úvěrem? Obávám se, že to už bude konečná.
Velmi prapodivné je jednání finančního výboru , který na svém jednání 3. prosince 2012 „nabádá vedení města k opatrnosti při sestavování konečného návrhu rozpočtu a to zejména v návaznosti na zvyšování zadluženosti města Velká Bíteš“. Pak ten samý výbor o dva měsíce později, 7. února 2013, konstatuje, že „ návrh rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2013 je finančním výborem shledán jako vhodný k předložení zastupitelstvu k projednání. Návrh rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2013 doporučuje finanční výbor Zastupitelstvu města Velká Bíteš ke schválení“. Buďto je finanční výbor nesvéprávným uskupením nebo byl vytvořen tlak na předsedkyni, aby se podepsala pod takovým nesmyslem znamenající zadlužení města o dalších 42 miliónů více, než tomu bylo v prosinci!
Přitom se stačilo podívat na předchozí období, jak se řešilo financování evropských projektů. Zajistil se krátkodobý úvěr, tj. se splatností do 12 měsíců a po úspěšné realizaci modernizace střední školy nebo křižovatky u základní školy jsme získali dotaci, kterou jsme splatili krátkodobý úvěr. Jednou šlo o deset miliónů korun a podruhé o sedmnáct miliónů korun. Takto to dělala samospráva v minulém období, žádné dlouhodobé zadlužení . A to jsme neměli, v žádném případě, tak vysoké daňové příjmy, jako jsou v tomto volebním období!
A ještě další výrok: „Tím, že přátelé z ČSSD prakticky nebyli na zastupitelstvu, bohužel nepodpořili ani vyhlášku zakazující hrací automaty“. Hrací přístroje povolené ministerstvem financí jsou v současné době v katastrálním území Velké Bíteše dle sdělení MFČR v počtu 27 kusů. O nich tato vyhláška přece nejedná. Stačí si přečíst důvodovou zprávu, kterou vypracovala tajemnice úřadu, viz níže. Na povolení, která byla vydána podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014. Dobu platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo financí tak, aby jejich platnost skončila nejpozději dnem 31. prosince 2014. I laik pochopí, že tyto hrací přístroje ukončí svoji činnost rozhodnutím Ministerstva financí a ne z vyhlášky . A navíc, na Městským úřadem ve Velké Bíteši povolený výherní hrací přístroj na dobu do 31. 12. 2013 se rovněž nevztahuje. Takže je úplně jedno, kdy se tato vyhláška projednala v průběhu tohoto roku, pane místostarosto!
Na závěr pár statí z kauzy bioplynové stanice ve Velké Bíteši. Ve smlouvě o spolupráci se zavazujete k vyšším odběrům, než o jakých se mluvilo před rokem. Na 20 let budeme minimálně odebírat 8400 GJ ročně. Cena tepla se sjednává na první rok provozu ve výši 150,- Kč/GJ bez 21 % DPH. V dalších letech bude cena upravena vždy v závislosti na indexu nárůstu cen tepelné energie, vykázané ČSÚ pro předchozí rok. Znamená to, že cena druhým rokem poroste nahoru. Třetím rokem opět nahoru, ale z nárůstu ceny za předchozí rok, nikoliv z ceny prvního roku. Znamená to, že ceny v dalších letech porostou výrazně nahoru. To je matematika základní školy. K takovým podmínkám řádný hospodář nikdy nepřistoupí!
A k samotnému nároku na 5 miliónovou odměnu. Nárok jsme posunuli na pravomocné stavební povolení, křičme hurá. Má to malý háček. Splatnost je dána do 14 dnů po vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Posunutí nároku je pouze formální záležitost, protože se na možné výplatě 5 miliónů vůbec nic nemění.
V závěrečném ustanovení, ať se jedná o smlouvu podle Obchodního nebo Občanského zákoníku, není definována platnost dané smlouvy . Na tomto místě se hodí jedna řečnická otázka do placu: Proč jste nepřevzali alespoň obdobný smluvní vztah, jako to udělali velkomeziříčtí zastupitelé?
No a tady je Váš poslední výrok: „Ocením, když svoje názory z nástěnek budou uplatňovat ve věcné diskusi tam, kde je to potřeba a za co jsou placeni: na zastupitelstvu města“.
V 2012 jsme upozorňovali na závažné problémy plánované bioplynové stanice ve Velké Bíteši, podkladové materiály byly nedostatečné nebo nebyly a Vy, pane místostarosto, jste byl nepřipravený, viz poslední prosincové zastupitelstvo . Potom mluvit o tom, že se má diskutovat tam, kde je to potřeba, a za co jsou placeni, považuji za nehoráznou drzost! Protože potom bych se mohl ptát jako zastupitel, za co jste placen Vy, pane místostarosto, když nejste schopen předložit na posledním prosincovém zasedání v 2012 konečné materiály, ke kterým jste se před časem osobně zavázal!

Zpět na úvodní stránku
Starší články za rok 2012 , 2011

Líbí se vám tato stránka? Sdílejte její obsah na Facebooku, Twitteru, Google+ nebo ji poštele známému prostřednictvím emailu. Z více než 300 možností usnadňující sdílení si vybere opravdu každý (více po klikuntí na červenou ikonu s křížkem). Děkujeme za Váš zájem! MO ČSSD
2014 © MO ČSSD Velká Bíteš

A N K E T N Í
O T Á Z K A:
Myslíte si, že T. Jelínek - ředitel Informačního centra a Klubu kultury Velká Bíteš a kamarád starosty Vlčka - je dostatečně způsobilý vést tuto městskou organizaci?
Zde
reformy
PRVNÍ ROK koalice lidovců a podnikatelů , více Zde
HLAVNÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
VEDLEJŠÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
Naši zástupci v obou komorách Parlamentu

Dlouhodobá předpověď počasí
FeedWind